Fleš Region

SMATSA: Konkurs za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja

SMATSA– kontrola letenja Srbije i Crne Gore objavila je konkurs za obuku 9 kandidata za sticanje dozvole kontrolora letenja na području Crne Gore.

Tekst konkursa:

 

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

objavljuje

KONKURS

za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja

i odgovarajućih ovlašćenja:

 

 1. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica;
 2. četiri (4) kandidata za ovlašćenje APP Tivat.

 

OPŠTI POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

 1. da su državljani Crne Gore;
 2. da su rođeni 1998. godine ili kasnije;
 3. da nisu krivično osuđivani;
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;
 5. da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine);
 6. da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju ocenu „dobro“;
 7. da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017);
 8. da poseduju nivo znanja engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;
 9. da poseduju opšte i specifične sposobnosti, predispozicije i psihološke karakteristike neophodne za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

 

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

 

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO  moraju da popune on-line PRIJAVU ZA KONKURS.

Kandidat može konkurisati samo za jedno od ovlašćenja datih u tačkama 1. i 2. ovog konkursa.

 

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

 1. Popunjena i potpisana PRIJAVA NA KONKURS koju su kandidati prethodno on-line popunili (kandidat nakon što popuni on–line Prijavu za konkurs, istu mora da odštampa, potpiše i dostavi uz ostale dokaze);
 2. Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (uverenje ne starije od šest meseci);
 4. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);
 5. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);
 6. Overene fotokopije svedočanstva svih razreda (za sva četiri razreda posebno) i overena fotokopija diplome srednje škole.

Kandidat, uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš.

Fotokopije zahtevanih dokumenata moraju biti overene od strane nadležnog organaU skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni list CG”, br. 85/18) overu potpisa, rukopisa i prepisa vrše sud, organ lokalne uprave nadležan za poslove overavanja i notar. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane jednog od nadležnih organa neće se razmatrati.

NAPOMENA: Nivo znanja engleskog jezika, kao i posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika kandidata neophodnih za pristupanje obuci za kontrolora letenja se utvrđuje u postupku selekcije (informacija data u tekstu koji sledi).

Čitko popunjenu odštampanu i potpisanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za KONTROLORA LETENJA“

30.05.2022.